Statut i druga normativna akta


Poznato je da je statut najviši pravni akt jednog preduzeća ili ustanove. Njime se regulišu najvažnija pitanja rada, a predstavlja i osnovu za donošenje drugih normativnih akata. Statutom Ustanove za snimanje dokumentarnih filmova „Neoplanta film” regulisani su: unutrašnja organizacija, sastav, delokrug rada i odgovornost organa upravljanja, radni i drugi unutrašnji odnosi, formiranje i raspodela dohodka i ličnih dohodaka itd. Manje više ovaj akt je napravljen po ugledu na statute sličnih ustanova. Ono što bi trebalo izdvojiti su neke specifičnosti koje su bile karakteristične za „Neoplanta film”.
            Prvo, članom 1 Statuta, „Neoplanta film” je svrstan u kategoriju „ustanove koja ostvaruje zadatke i delatnost od posebnog društvenog interesa”.[1] To je značilo da u upravljanju Ustanovom obavezno učestvuju, pored zaposlenih, i predstavnici društvene zajednice – član 25. U tom periodu, ustanovama i preduzećima su upravljali radnički saveti, ali pošto „Neoplanta film” nije imala dovoljno zaposlenih, funkciju radničkog saveta je vršila Radna zajednica, odnosno svi radnici koji su bili u radnom odnosu sa Ustanovom na određeno i neodređeno vreme – članovi 27 i 29. 
Drugo, nadležnosti direktora su dosta precizno regulisane. On, prema članovima 32 i 33 Statuta, rukovodi radom Ustanove sa precizno nabrojanim nadležnostima:

„U rukovođenju Ustanovom direktor naročito:
-          organizuje rad i rukovodi poslovanjem;
-          organizuje izvršenje odluka Radne zajednice;
-      prati i analizira organizaciju i rad Ustanove i preuzima, odnosno predlaže preuzimanje određenih mera;
-          stara se o stručnom usavršavanju kadrova;
-          zastupa Ustanovu;
-          kao glavni naredbodavac, izvršava finansijski plan;
-         potpisuje sva akta Ustanove, ukoliko to ovlašćenje ne prenese na druge radnike;
-        donosi sva pojedinačna akta, u koliko to ne spada u nadležnost drugog organa ili nekog drugog radnika i
-       vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i drugim opštim aktima Ustanove i odlukama radne zajednice stavljeni u nadležnost.”[2]

Direktora je imenovalo Pokrajinsko izvršno veće, član 34, a prema Statutu bio je „odgovoran Radnoj zajednici” – član 32. Imenovan je na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora. Morao je po Statutu imati završenu filmsku ili pozorišnu akademiju i pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja u pozorišnim ili filmskim institucijama – član 34. Članom 11 Statuta je regulisano da „obaveštenja o radu Ustanove štampi, radiju i televiziji daje direktor ili drugi radnik koga ovlasti direktor”.
            Treće, Statutom je uređena unutrašnja struktura „Neoplanta filma”. Prema članu 19, organizacione jedinice su: sektor produkcije, sektor opštih poslova i finansijska služba. Sektorom produkcije rukovodio je direktor, sektorom opštih poslova sekretar, a poslovima finansijske službe – šef službe – član 23.
            Četvrto, članom 52 Statuta, regulisana su pitanja angažovanja spoljnih saradnika. „Neoplanta film” se u glavnom oslanjala na spoljne saradnike, pa je to bilo veoma važno pitanje. Pod spoljnim saradnicima, prema Statutu, podrazumevala su se lica sa statusom filmskih radnika ili druga lica koja sa Ustanovom zaključuju „građansko-pravne ugovore ili ugovore o delu”. Zanimljivo je da je u praksi „Neoplanta film” imala „Umetnički savet, kao konsultativni organ radne zajednice za pitanja repertoarske politike”[3], sastavljen od filmskih radnika, iako to nije bilo regulisano Statutom. U skladu sa ondašnjim načinom upravljanja preduzećima i ustanovama, kao i odredbama Statuta, „Neoplanta film” je bila u obavezi da donese čitav niz opštih akata i pravilnika, što je i učinjeno. Nabrajamo najvažnije: Opšti akt o radnim odnosima, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, Pravilnik o raspodeli dohotka i ličnih dohodaka, Pravilnik o zaštiti na radu i td. Ovim pravilnicima su detaljnije regulisana najvažnija pitanja funkcionisanja i rada Ustanove: zapošljavanje, broj radnika, plate, zaštita radnika na radu i slično.[1] Statut „Neoplanta filma”, str. 1.
[2] Isto, str. 10.
[3] Dokumentacija I, str. 4.

Нема коментара:

Постави коментар