Normativna regulativa i organi upravljanja

Promena statusa „Neoplanta filma”, prerastanje iz ustanove u preduzeće, izvršena je na osnovu Odluke radne zajednice od 19. maja 1971. godine. Skupština Vojvodine, kao osnivač „Neoplante” dala je saglasnost na ovu odluku 16. februara 1972. godine. Preduzeće je upisano u registar preduzeća kod Okružnog privrednog suda u Novom Sadu, rešenjem Fi. br. 681/1972. od 17. aprila 1972. godine. Konačno konstituisanje „Neoplanta filma” u preduzeće završeno je potvrđivanjem izmena i dopuna Statuta Preduzeća od strane Skupštine SAP Vojvodine 11. oktobra 1972. godine.
            Prema novom Statutu delatnost preduzeća je:

Snimanje dugometražnih, kratkometražnih, dokumentarnih filmova i filmske dokumentacije iz naše bliže i dalje prošlosti o značajnim događajima iz života Vojvodine, njenih naroda i narodnosti[1]

            U prvi plan je, kako se vidi, stavljeno snimanje dugometražnih filmova, što je, zapravo i bio povod preregistracije „Neoplanta filma”. U odnosu na ranije zadatke izdvaja se naglašenije obaveza „snimanje filmova iz života naroda i narodnosti” što se i ranije podrazumevalo, ali nije bilo eksplicitno navedeno.  Kao rezultat takvog stava u repertoaru „Neoplanta filma” već 1972. našla su se dva filma na jezicima narodnosti – film Karolja Vičeka „Esej o kubikašu” na mađarskom i „Prvo naivno svetsko selo” Slavka Almažana na rumunskom.[2]
            Prema novom statutu Preduzećem su upravljali: Radna zajednica (svi zaposleni u „Neoplanti”) i Filmski savet. Direktor je bio inokosni, izvršni organ. Filmski savet je novena u upravljanju „Neoplanta filmom”. Brojao je devet članova koji su delegirani na sledeći način:

- 2 člana je birala Radna zajednica „Neoplanta filma”,
- 3 člana je imenovalo Pokrajinsko izvršno veće,
- po jednog člana su delegirali: KPZ Vojvodine, RTV Novi Sad, Udruženje filmskih radnika i filmski radnici, saradnici „Neoplante”.     

Kompetencije Filmskog saveta su bile prilično velike. Ovo telo je davalo:[3]

- saglasnost na program proizvodnje filmova,
- saglasnost na ugovore sa filmskim radnicima koji se odnose na stvaranje filmskog dela (scenariji, režija, snimanje, gluma, montaža itd.),
- saglasnost na odluke radne zajednice – preduzeća o izboru filmova sa kojima je preduzeće učestvovalo na festivalima u zemlji i inostranstvu,
- saglasnost na odluke radne zajednice – preduzeća u saradnji sa drugim proizvođačima filmova u zemlji i inostranstvu – davalo mišljenje o predlogu statute preduzeća i
- raspravljalo o drugim pitanjima koja su u vezi sa ostvarivanjem programa, proizvodnjom filmova i o njima davala mišljenje i predloge radnoj zajednici i organima u preduzeću, kada se to od saveta traži.

Prema ovom Statutu Preduzeće je bilo organizovano i radilo do 1978. godine. Te godine je usvojen novi Statut usklađen sa Ustavom SAP Vojvodine i Zakonom o udruženom radu (Službeni list SFRJ 53/76). Ovim Statutom ustanovljen je nov naziv preduzeća: Radna organizacija za proizvodnju filmova, „Neoplanta film” – Novi Sad. Delatnost „Neoplante” je prema ovom Statutu definisana na sledeći način: Proizvodnja filmova, koja obuhvata snimanje filmova, a odnosi se na snimanje i kreativnu obradu kinematografskih dela (režija, gluma, montaža i druge prateće umetničke aktivnosti i usluge, osim tehničke obrade filma)[4]. Statut je usvojen referendumom zaposlenih 20. novembra 1978. godine. Prema ovom statutu organi upravljanja „Neoplanta filma” bili su:

- Zbor radnika i
- Konferencija autora i saradnika.

Filmski savet je ukinut, a njegove kompetencije su preuzeli delimično Zbor radnika, a delimično Konferencija autora i saradnika. Zapravo, Zakonom o udruženom radu insistirano je na neposrednom samoupravljanju, tako da je Zbor radnika, koga su činili svi zaposleni bio primarni organ upravljanja. Društvena kontrola „Neoplante” je ostvarivana preko delegata – predstavnika samoupravnih organizacija i zajednica, kao i predstavnika osnivača, koji su na osnovu člana 36 Statuta obavezno učestvovali u radu Zbora radnika „Neoplante” prilikom: donošenja statuta, utvrđivanja poslovne politike, donošenja planova rada i razvoja i ocenjivanju njihovog ostvarivanja i imenovanju i razrešenju direktora.
Konferencija autora i saradnika je učestvovala savetodavno u „kreiranju programa rada i razvoja „Neoplante”” kao i u produkciji filmova.[5] Konferenciju su Činili svi spoljni saradnici, filmski radnici ugovorom angažovani za „Neoplantu” do isteka godinu dana nakon završetka filma u kome su učestvovali. Konferencija se sastajala po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Imala je pravilnik o radu, prema kome je birala predsednika na period od dve godine. Od 1983. godine, kada su u „modi” bila predsedništva, konferencija je izmenila pravilnik o svom radu, uvodeći Predsedništvo od pet članova, kao telo koje rukovodi Konferencijom. Članovi Predsedništva su između sebe birali predsednika sa mandatom od dve godine. U odsustvu predsednika konferencijom je rukovodio član Predsedništva izabran na toj Konferenciji većinom glasova.[6]
Novi organi u ovom periodu u „Neoplanta filmu” bili su Delegacija „Neoplante”, koja je učestvovala u radu Pokrajinske zajednice kulture i drugim samoupravnim telima i Samoupravna radnička kontrola.
Od ostalih normativnih akata značajnih za organizaciju i rad „Neoplanta filma” iz posmatranog perioda izdvajamo Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i podeli radnih zadataka u „Neoplanta filmu”, usvojen 22. decembra 1971. godine. „Neoplanta” nikada nije bila opterećena velikim administrativnim aparatom. U pomenutoj sistematizaciji koja se primenjivala skoro tokom celog drugog perioda, stalna radna mesta su bila: direktor, organizator, tehnički sekretar, rukovodilac računovodstva, knjigovođa – blagajnik, arhivar filmskog materijala i pomoćni radnik. Ukupno sedam radnih mesta. Ova sistematizacija je dopunjena 1981. razdvajanjem poslova knjigovođe i blagajnika, zbog zakonske obaveze. Najviše zaposlenih u „Neoplanti” bilo je 1985. – ukupno devet. Zatim:

- Pravilnik o radu konferencije autora i saradnika „Neoplanta filma”, usvojen 5. aprila 1979.
- Pravilnik o radnim odnosima, usvojen 22. juna 1979. godine, dopunjen 3. marta 1982.
- Pravilnik o organizaciji i radu samoupravne radničke kontrole, usvojen 3. oktobra 1979.
- Pravilnik o prijemu i kretanju stranaca u Radnoj organizaciji za proizvodnju filmova „Neoplanta film” usvojen 10. septembra 1981.
- Pravilnik o rešavanju stambenih potreba radnika usvojen 22. marta 1985.
- Pravilnik o korišćenju vozila, usvojen 13. maja 1974.
- Pravilnik o zaštiti od požara, usvojen 30. septembra 1984. i dr. [7][1] Statut, Neoplanta film – preduzeće za snimanje filmova – Novi Sad, 1973., čl. 5.
[2] Izveštaj o radu Neoplanta filma za 1972. godinu,
[3] Statut Neoplanta filma, čl. 33.
[4] Statut Radne organizacije za proizvodnju filmova Neoplanta film Novi Sad 1978, čl. 10. Arhiv Vojvodine, fond 430.
[5] Isto, čl. 68.
[6] Pravilnik o radu Konferencije autora i saradnika, Arhiv Vojvodie, fond 430. kutija 66.
[7] Arhiv Vojvodine, fond 430, kutija 66.

Нема коментара:

Постави коментар